Politica de privacitat

Home » Politica de privacitat

Finalitat

En la FCH tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les seves consultes, així com l’enviament de la informació que ens sol·licitin i prestar-li els serveis que ens són encomanats.

En FCH no elaborarem perfils comercials sobre la base de la informació sol·licitada sense el seu consentiment, per la qual cosa l’informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre FCH i els interessats.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió i reposada de la informació sol·licitada per l’interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats pel client o l’interessat.

La informació facilitada per FCH i la prestació dels seus serveis als interessats i clients està basada en el consentiment sol·licitat prèviament i acceptat pels interessats i usuaris.

Destinataris

Les dades dels clients es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per a la prestació del servei, així com en cas de ser necessari a empreses del grup i col·laboradors, a l’encarregat del tractament i a aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat o atendre la sol·licitud d’informació.

Procedència. Les dades personals que tractem en FCH procedeixen es les seves sol·licituds i/o dels formularis facilitats pels interessats.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades d’identificació nom
Adreça electròniques
Informació addicional facilitada per l’interessat
No es tracten dades especialment protegides

Tractament de dades i Drets

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i segons el regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades facilitades pels interessats seran incorporats a un fitxer sota la responsabilitat de XXXX., amb la finalitat de poder atendre, gestionar i donar seguiment a les seves consultes i peticions.

En compliment amb la normativa vigent, FCHinforma que les dades seran conservades durant el termini LEGALMENT ESTABLERT.

Per això FCH tractarà les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que ens comprometem al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

FCH no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’interessat, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que el destinatari ens hagi sol·licitat, i en aquells casos legalment previstos.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic xxxx.

Li recordem que per a qualsevol reclamació podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent.

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris i interessats, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.